Archbishop
Archbishop Mar Antony Kariyil
Rev. Fr. Sebastian Manickathan
Rev. Fr. Sebastian Manickathan
Rev. Fr. Dr. Abraham Oliapurath
Rev. Fr. Dr. Abraham Oliapurath
Rev. Fr. Jose Puthiyedath
Rev. Fr. Jose Puthiyedath